གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག

བརྙན་ཟློས་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་ངོས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བ་གསར་པ་འཐེབས་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཟོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དོ་ཁུར་ཡོད་མཁན་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།


ཕྱི་ལོ་ 2016 ཟླ་ 3 ཚེས་ 31 ཉིན་སྤེལ།

བརྙན་ཟློས་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་ངོས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བ་གསར་པ་འཐེབས་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཟོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དོ་ཁུར་ཡོད་མཁན་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

ཉེ་ཆར་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ནང་སྐད་ཡིག་ 13 གསར་དུ་སྣོན་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་འདིའི་ནང་སྐད་ཡིག་ 103 ཆགས་ཡོད། སྐད་ཡིག་ 13 དེ་དག་ནི་ Amharic, Corsican, Frisian, Kyrgyz, Hawaiian, Kurdish (Kurmanji), Luxembourgish, Samoan, Scots Gaelic, Shona, Sindhi, Pashto and Xhosa བཅས་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་སྒྲོམ་སྟེགས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བཅོས་གསར་པ་བཏང་ཡོད་པར་བརྟེན། ལས་གཞིའི་དེའི་གལ་ཆེན་དང་། ལྷག་བསམ་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་མཁན་ཀུན་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་སྟངས་དང། ཡིག་བསྒྱུར་ནང་དག་བཅོས་བྱེད་སྟངས་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཁུལ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 1 ཚེས་ 15 ཉིན་སྤེལ་བ།

གུ་གུལ་གྱི་དྲ་ཐོག་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་ Google Translator ནང་རྒྱལ་ཁབ་ 90 གི་སྐད་ཡིག་ཡོད། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་ཡིག་བསྒྱུར་གི་ཞབས་ཞུའི་ནང་རྐུབ་སྟེགས་ཞིག་ཐོབ་པར་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེར་ལག་ཐོག་ཏུ་འདུག །དེའང་དང་ཐོག་དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་འཚར་དགོས་པ་དང་། མིང་ཚིག་དེ་དག་མི་སུས་བསྒྱུར་ནའི་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་འདི་ནི་གློག་ཀླད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཆ་ཚང་ནང་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཚིག་རེ་གཉིས་བོད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས། སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་དྲ་ཚིགས་དག་ཀྱང་ཐད་ཀར་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་དེ་བལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་གི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད།

ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་དེ་ཐོག་མར་ལེགས་པོ་ཞིག་མེད་ངེས་ཀྱང་། དྲ་གྲོགས་ཚོས་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་ལོ་རེ་བཞིན་གཏོང་བའི་དུས་ཚོད་ནང་ལེགས་ནས་ལེགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཉགས་ཅིག་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནང་ དབྱིན་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ 45% ལས་མེད་ཀྱང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་བ་ ༨ པའི་ནང་ དབྱིན་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ 61% ཟིན་ཡོད།

ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུད་ཚད་དེ་ནི་དྲ་མི་ཚོས་ཕྱག་གྲུ་མཉམ་འདེབས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལ་རགས་ལས་ཡོད། དོན་བསྡུས་པོར་ཞུས་ན་ད་བར་སྒེར་ཚོང་གི་མཉེན་ཆས་དང་དྲ་ཚིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དབྱིན་བོད་ཡིག་བསྒྱུར་ལས་གཞི་དང་ཚོང་རྫས་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་ནང་ལྟར་རིན་མེད་དང་། བེད་སྤྱོད་རྒྱ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དེ་ལྟར་མེད།

ངའི་བསམ་པར་སེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་བཞིན་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་གཤོག་པར་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟུང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་བསྙམས། ད་ལྟའི་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་དེས་མ་འོངས་གནད་ཀ་ཅན་གྱི་འདེམས་ག་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་སྲིད།

གཤམ་ལ་གུས་པས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་དབྱིན་ཡིག་མིང་ཚིག་དེ་དག་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་སའི་ས་ཐོག་དེ་སྟོན་གྱི་ཡིན།
གཤམ་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་བྱེད།
༡༽ དྲ་ཚིགས་དེར་ཕེབས་ http://translate.google.com/community
༢༽ གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྤྱད་དེ་ནང་དུ་འཛུལ་དགོས། གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་མེད་ན་དེབ་བསྐྱེལ་བྱེད་དགོས།
༣༽ My Language ལ་གནོན་རྗེས་ དབྱིན་ཇི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ English དང་ Tibetan དེ་གཉིས་འདེམས། ( རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཚོས་ Chinese དང་ Tibetan འདེམས། ཧིན་དྷི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ Hindi དང་ Tibetan དེ་གཉིས་འདེམས།)
༤༽ དེ་ནས་ Translate ཞེས་པའི་ [ + ] སྔོ་རྟགས་དེར་གནོན་ནས་ མིང་ཚིག་ རེ་རེ་བཞིན་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ན་འགྲིག
༥༽ མིང་ཚིག་རེ་རེ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་དང་ Submit ཞེས་པའི་ཐོག་གནོན་དགོས། གལ་ཏེ་མིང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཁྱེད་ཀྱི་བསྒྱུར་མ་ཤེས་ན་ skip ཐོག་ལ་གནོན་ན་འགྲིགས།

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག་སླེབས་ཐུབ་མིན་གཙོ་བོ་ནི་མིང་ཚིག་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་ཟིན་པ་དགོས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེས་ཤུགས་བརྒྱག་དགོས་པ་མཐོང་།

གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཐུང་ཐུང་དེ་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།


བོད་མདོ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གཅིག་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་ཡིག་སྐད་གཙོ་ཆེ་འཛིན་ཏེ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་སྙམ། ཡིག་སྐད་དེ་ཡང་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སློབ་དང་གསུང་འཕྲིན་ལྟར་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་གྱི་གོ་ཐུབ་ཞིག ཡུལ་སྐད་དང་ཕལ་སྐད་བཀོད་ན་གཅིག་བསྒྱུར་ཞིག་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་། གཉིས་པ་ཡིག་བསྒྱུར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་བསྒྱུར་ལེགས་པོ་མ་བྱུང་བའི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་དགོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་མི་ཚང་མས་དགོངས་འཆར་ལེགས་ཤོས་དང་། བསྒྱུར་ལེགས་ཤོས་དེ་འཇོག་ངེས། ཇི་ལྟར་ལགས་ཟེར་ན། དཔེར་ན། ཡིག་བསྒྱུར་བ་ཀ་པས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས་དག་ཆ་ནོར་བའམ་བསྒྱུར་བཟང་པོ་མེད་ན། ཡིག་བསྒྱུར་བ་ཁ་པ། ག་པ། ང་པ་སོགས་ཀྱི་དོ་སྣང་བྱུང་བ་དང་ལས་སེང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཐུབ། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དེ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་རྗེས་ང་ཚོས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་གམ་བོད་ཡིག་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་ཐད་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ།

***** དེ་ནས་གོམ་པ་གཉིས་པ་དེ་ཁ་ཞོར་ལམ་ཞོར་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད། གསལ་པོ་བཤད་ན་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེ་ལེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རྗེས་ཀྱི་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ཡིག་བསྒྱུར་སྤུས་དག་གཏོང་ཐབས་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། house ལྟ་བུའི་མིང་ཚིག་ཞིག་ལ་བོད་ཡིག་ནང་ “ཁང་པ་” “གཤོང་ཚད་དམ་གཤོང་པ་” “ཁང་ཚན་དང་སྡེ་ཚན་” སོགས་ལ་གོ་ཐུབ། ུམིང་ཚིག་དེ་ཚིག་སྒྲུབ་འདྲ་མིན་ནང་དོན་དག་ཁ་ཁག་སྟོན་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་དུས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དེ་བརྗོད་བྱ་མི་འདྲ་ས་ལ་མིང་ཚིག་དེར་དག་བཅོས་བྱེད་རོགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱེད་ནས་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ།

*** གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དེས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་རྩིས་བརྒྱག་གི་ཡོད། ང་ཚོས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ནང་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་བྱས་པ་དེ་ཙམ་གྱི་གུ་གུལ་གྱི་རྩིས་འཕྲུལ་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། རིམ་པས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུས་བོད་ཡིག་ཤེས་ཐུབ། དེ་ནི་མི་ཞིག་ལ་སྐད་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་བསླབས་པ་ནང་ལྟར་རེད།

མཆན།

BLOGGER: 9
Loading...

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,3,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,33,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,41,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག
གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག
བརྙན་ཟློས་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་ངོས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བ་གསར་པ་འཐེབས་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཟོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དོ་ཁུར་ཡོད་མཁན་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།
https://docs.google.com/drawings/d/1lekObGLef2OiQl57yKOx4bupCD_5X9QiLtTK6-WX0xA/pub?w=680&h=380
https://i.ytimg.com/vi/m2cOecyMxH8/default.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://sonamdawa.blogspot.com/2016/03/google-translation-tibetan.html
http://sonamdawa.blogspot.com/
http://sonamdawa.blogspot.com/
http://sonamdawa.blogspot.com/2016/03/google-translation-tibetan.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy