Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

གཤམ་ལ་གུས་པས་སྔར་ནས་ད་བར་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་གསར་རྙིང་གི་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཞིག་བྱུང་བས། དེའི་དགེ་ཚན་ནི། གཅིག་ནས་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་བསྐྱར་གསོའི་ཆེད་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་དང་། གཉིས་ནས་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡིག་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་དགོས་མཁན་ལ་རྙེད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་བཞིན་དེང་གི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་སྤང་བདེ་མོར་ཁ་གཏད་པ་ནས་བཟུང་ཡར་རྒྱས་དང་དར་འཕེལ་གྱི་ཡོ་ལངས་ཞིག་ཚུགས་ཤིང་། མི་རེ་ངོ་རེས་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་འདུན་པའི་མེ་ཏོག་རེ་གཏེགས་ཏེ་སྐད་ཡིག་ལ་སྔར་ན་མེད་པའི་གསོན་ཤུགས་གསར་པ་ཞིག་རྒྱས་བྱུང་བ་ནི་དགའ་སྤྲོའི་དཔལ་ལགས། འདས་ཟིན་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ང་ཚོས་ཀྱག་ཀྱོག་དང་དཀའ་ཚིགས་ཀྱི་ལམ་ཆུང་དུ་མ་བརྒྱུད་དེ་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་རྨང་གཞི་བཙུགས་ཐབས་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཡིག་གཟུགས་བཀོད་སྤྱོད་ཐད་ཡིན། སྔར་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་གཅིག་གྱུར་མེད་པ་དང་། སྤྱོད་སྒོ་དང་ཁྱབ་ཆུང་བ། དྲ་ཐོག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་དཀའ་བ། རྩིས་འཁོར་དང་མཐུན་སྦྱོར་མེད་པ་སོགས་ཡིན། དེ་ནི་གནའ་སྔ་མོ་སྔ་མོའི་སྐབས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རེད།

ད་ཆ་དྲ་མི་(netizen)ཀུན་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཡིག་གཟུགས་( unicode font)སྤྱོད་སྒོ་བྱུང་ནས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཤར་བསྐྱོད་བྱེད་པའི་སྣུམ་ནག་གི་རྒྱ་ལམ་ཞིག་བཏིངས་ཟིན་པ་ཡིན། རྒྱ་ལམ་དེར་བཞུག་པ་ནས་བཟུང་གོང་སྨྲོས་དཀའ་ཚིགས་དེ་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་འགོ་ས་ཞིག་ཐོབ་པ་རེད། ང་ཚོས་ཡི་གེ་གཅིག་གཉིས་ཞིག་བཏགས་ཡས་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས། ཕན་ཚུན་བོད་ཡིག་གི་གློག་འཕྲིན་བསྐུར་བ་དང་། གསར་གནས་དང་དུས་དེབ། བོད་ཡིག་གི་དྲ་རྒྱ། སྒེར་གྱི་ཟིན་བྲིས་སོགས་གང་དུའང་སྐད་ཡིག་བཀོད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དེ་ཡིན། གཤམ་ལ་གུས་པས་སྔར་ནས་ད་བར་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་གསར་རྙིང་གི་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཞིག་བྱུང་བས། དེའི་དགེ་ཚན་ནི། གཅིག་ནས་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་བསྐྱར་གསོའི་ཆེད་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་དང་། གཉིས་ནས་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡིག་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་དགོས་མཁན་ལ་རྙེད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། བོད་མཉེན་ཟེར་བའི་སྡེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་ནང་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་དང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆ་ཚང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་དྲ་ཐག་ http://www.sonamdawa.com/p/tibetan-software-download.html འདིར་གཟིགས་པར་ཞུ།

Unicode Font རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས།

Shang Shung Fonts (Unicode)

16 Himalaya Fonts (Unicode)

Qomolangma Fonts


Monlam Unicode 13 Fonts

Dzong Kha Fonts (Unicode)

CTRC Font (Unicode)

TCRC and Sambhota Fonts (Unicode)

Other Tibetan Unicode Fonts (Unicode)

NonUnicode Font ཨང་སྒྲིག་རྙིང་པའི་ཡིག་གཟུགས།

  1. TCRC BodyigDownload

མཆན།

BLOGGER: 8
Loading...

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,3,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,33,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,41,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།
Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།
གཤམ་ལ་གུས་པས་སྔར་ནས་ད་བར་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་གསར་རྙིང་གི་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཞིག་བྱུང་བས། དེའི་དགེ་ཚན་ནི། གཅིག་ནས་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་བསྐྱར་གསོའི་ཆེད་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་དང་། གཉིས་ནས་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡིག་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་དགོས་མཁན་ལ་རྙེད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།
https://1.bp.blogspot.com/-aG7bNQxQetg/UTYhf6TFFXI/AAAAAAAAFF8/oC0DlQIjFnU/s1600/fontdownload.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-aG7bNQxQetg/UTYhf6TFFXI/AAAAAAAAFF8/oC0DlQIjFnU/s72-c/fontdownload.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://sonamdawa.blogspot.com/2013/03/Tibetan-fonts-download.html
http://sonamdawa.blogspot.com/
http://sonamdawa.blogspot.com/
http://sonamdawa.blogspot.com/2013/03/Tibetan-fonts-download.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy